top of page

Drie meest belangrijke dingen in uw leven

Als christenen moeten we het geheim van onze kracht in Christus kennen. En als wij geleerd hebben en beseffen dat Christus ons leven is, dan hebben wij geleerd wat het geheim van succes en overwinning is.

Ons geestelijk leven is een krachtig, nieuw en veranderd leven. Het oude leven was een zondig leven, zonder God, dus waren we geestelijk dood vanwege onze overtredingen en zonden (Kol. 2:13-15).

Wij gingen vanuit de geestelijke dood over in het nieuwe leven op het moment dat we de Here Jezus aanvaarde als onze persoonlijke Heiland en Hem als onze Heer erkende.

Als u christen bent, dan hebt u nu deel aan de goddelijke natuur en ook weten dat uw naam staat opgetekend in het Boek des levens (2 Petr. 1:4; Luc. 10:20; Openb. 13:8). Het eerste wat meest belangrijk in ons leven is de "Heilige Geest". Onze hemelse Vader heeft ons op het zelfde moment toen wij in Jezus geloofden, de onschatbare gave van de Heilige Geest gegeven (Joh.16:7-14; Ef. 1:13).

Wij werden van dat moment af, instrumenten en kanalen van goddelijk leven. De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van de Godheid in deze wereld. De Heilige Geest in ons maakt Christus realiteit voor ons. De Heilige Geest met ons om ons te leiden, te beschermen, te helpen en te bekwamen.

De Heilige Geest op ons maakt Christus realiteit voor anderen, zodat wij anderen kunnen helpen, tot steun, bemoediging en zegen zijn. Dit is nu juist de uitwerking van het bovennatuurlijke leven door Gods Geest. Een blijvende zekerheid van dit leven met de Heilige Geest hangt af van onze gehoorzaamheid aan Gods Woord (Han. 5:32). Dit nieuwe jaar moeten wij zo leven, dat wij de Geest van God niet bedroeven, niet bedriegen en niet beroven (Ef. 4:30-32; Han. 5:3; Mal. 3:8).

Mijn advies aan u is: Neem een vast besluit om altijd God te behagen (Joh. 8:29). Het tweede wat meest belangrijk in ons leven is onze "opdracht". God heeft ons uitgekozen en ons opgedragen erop uit te gaan om Zijn wonderwerkende kracht te openbaren. Onze "opdracht" is vrucht te dragen en de opbrengst aan vruchten niet verloren laten gaan (Joh. 15:16-17). In 2 Korintiërs 5:14 maakt de apostel Paulus hier duidelijk dat de realiteit van de liefde van Christus, voor elkaar en voor anderen, hem dwong. Het Woord vertelt ons in vers 19, "dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd". God houdt van alle mensen, dus ook zij die nu in een verloren toestand bevinden en dit besef dwingt ons tot actie. Wij zijn dus ook verantwoordelijk om dit goede nieuws te verkondigen, een nieuws met de garantie van eeuwig leven.

Het derde wat meest belangrijk in ons leven is ons "zaad". In 2 Korintiërs 9:6 en :10 staat geschreven: "Bedenk dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk(overvloedig) zaait, zal ook mildelijk(overvloedig) oogsten". "Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen". Hier zien we het principe van "zaaien en oogsten".

Het Woord vertelt ons over een christen en de manier waarop hij geeft aan God en Zijn Koninkrijk. God wil dat u zaait in Zijn Koninkrijk zodat Zijn werk hier op aarde kan voortgezet worden. Als u biddend Gods advies zoekt, zal Hij u maken tot een succesvolle investeerder en u zult een krachtig voorbeeld leven leiden.

We hebben geleerd dat we moeten leven en handelen in geloof, doordat we meer zaaien, zullen we ook meer oogst zien op elk gebied van ons leven. U bent een zoon of dochter van de Schepper van het universum. Wees sterk en moedig, omdat Hij, de Voleinder des geloofs, onze Leidsman getrouw is.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page