top of page

Onze visie

De visie van de gemeente bestaat uit zending, zorg en zalving. Visie wordt geboren vanuit openbaring. Door openbaring en visie komt er iets tot stand.

Zending

Wij aanvaarden deze grote opdracht om het Goede Nieuws van Gods vergeving, verzoening en vernieuwing in Christus Jezus met anderen te delen, in woord en daad. 
( Matteüs 28: 19–20; Romeinen 10: 14–17; Kolossenzen 4: 3–6 )

Please reload

Zorg

Het gemeenteleven beleven in zorg voor elkaar, groeien in wederzijdse liefde, helpen, bemoedigen, samen delen, onderwijs, lofprijs, gebed en het dragen van elkanders lasten.
( 1 Korintiërs 12: 25–28; Handelingen 4: 32–37; Matteüs 25: 34–36 )

Zalving

Alles in de gemeente is er op gericht om Jezus Christus tot openbaring te brengen en Hem alleen te verheerlijken door de Heilige Geest.
( 1 Korintiërs 12: 7–11; Johannes 16: 13–15 )

Wat heeft God aan ons geopenbaard?

Wij willen een gemeente zijn waar:
 

 • God aanbeden wordt, Hem persoonlijk te kennen en Hem dienen zoals Hij gediend wil worden;

 • Jezus Christus alle eer en dank krijgt en Hem als Heer verheerlijkt wordt in alles wat wij doen en tot stand hebben gebracht;

 • de Heilige Geest alle ruimte krijgt en toegelaten wordt leiding, kracht, openbaring en visie te geven met de werking van Zijn gaven, wonderen en tekenen;

 • gelovigen in een toegewijde relatie tot elkaar die in liefde met elkaar delen en voor elkaar zorgen;

 • gelovigen voortdurend in aanbidding groeien, en de aanwezigheid van God in hun midden ervaren;

 • gelovigen groeien in het lichaam en opgewondenheid in voorbereiding voor de laatste grote beweging van de Heilige Geest voordat onze Here Jezus wederkomt;

 • iedereen welkom is en ongelovigen tot bekering, berouw en geloof in Jezus Christus komen;

 • gelovigen onderwezen en versterkt worden om in overwinning met de Heilige Geest te kunnen leven, waardoor velen tot het lichaam van Christus zullen worden toegevoegd;

 • het volk van God voorspoedig in financiële zaken door begrip en gehoorzaamheid aan het onderwijs van Gods Woord met betrekking tot voorspoed en succes;

 • gelovigen worden getraind, en aangemoedigd hun volle potentieel in Christus te bereiken zodat de Heer effectief kunnen dienen;

 • iedereen die door God zijn geroepen, gezalfd en aangewezen, helpen ontwikkelen en vrijstellen zodat zij de Heer in verschillende bediening en afdeling van onze gemeente ook kunnen dienen.

 
De Heilige Geest zal ons leiden, helpen en kracht geven om de visie voor de gemeente uit te dragen.

bottom of page