top of page

De realiteit en openbaring van Gods Liefde


Toen u tot het geloof bent gekomen hebt u de Heilige Geest ontvangen en dus ook de Liefde van God (Romeinen 5:5). God heeft Zijn liefde uitgestort in ons hart op het moment van onze wedergeboorte.

De apostel Paulus schreef in Efeziërs 5:2 dat, Çhristus hield van ons, en Hij gaf Zichzelf'. Zijn Liefde geeft wat het ook kost. Het is en was de allerhoogste prijs die ooit op aarde werd betaald en dat deed Hij, gaf Zijn leven om Zijn Liefde aan ons te bewijzen en openbaren.

De Liefde van Christus moet daarom de hoogste prioriteit hebben. Hoe meer Christus in ons leven openbaart, hoe meer we Zijn Liefde kunnen laten zien aan anderen. Het religieuze leven en wetticisme maken mensen blind voor de realiteit en openbaring van de Liefde van Christus. De Liefde is de grondwet van het Koninkrijk Gods.

Er zijn drie kenmerken van Liefde van Christus. Het eerste kenmerk is: de Liefde van Christus is groot (Ef.3:18-19). De apostel Paulus gebruikt de woorden breedte, lengte, diepte en hoogte om de grootheid van Gods Liefde mee te bevestigen. Gods Liefde is de oplossing van elk menselijk probleem, en dat elke moeilijkheid kan worden opgelost en overwonnen door Liefde. Het is groot genoeg, om al die verschillende mensen in de wereld met hun verschillende achtergronden te omvatten. Niets in deze wereld is groter dan de Liefde van Christus.

Het tweede kenmerk is: de Liefde van Christus is blijvend (Joh. 13:1, 8, 34-35). Gods Liefde heeft nooit een begin gehad en zal nooit een einde hebben, want de Liefde is Gods eigen natuur. Het is een onbegrijpelijk Liefde; niet met het verstand te vatten, maar wel te ervaren door ieder hart dat open staat voor de realiteit en openbaring van de Heilige Geest (Rom. 5:5-9; 1 Kor. 13:6-8).

Het derde kenmerk is: de Liefde van Christus is volmaakt (1 Joh. 4:11-12, 16-18; Joh. 17:24-26). In Johannes 15:9-10 staat

het volgende geschreven: 'Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad: Blijft in mijn Liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn Liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn Liefde'. Hoe kunnen we blijven in de volmaakte Liefde?

Jezus zei: 'Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn Liefde blijven'. 'Indien' is een voorwaarde om in de volmaakte Liefde te kunnen blijven. Met de uitdrukking het bewaren van Gods geboden van Jezus wordt bedoeld het leven uit de beloften in Christus, het leven conform het levende Woord van God, het leven tot Gods eer (1 Petr. 1:23-25). Het is een leven niet in de gezindheid van het vlees, maar in de gezindheid van Gods Geest naar Zijn Woord (Rom. 7:6-8).

Wij hebben Gods natuur in ons, die ons in staat stelt om het juiste te kunnen doen. Niet de menselijke liefde, maar Gods Liefde maakt ons geloof onbegrensd. De Liefde tilt ons hoog boven alle omstandigheden en brengt ons in het bovennatuurlijke, zodat de Liefde door ons zal spreken, door ons zal handelen, door ons zal werken, door ons zal liefhebben.

Als wij Gods Woord bewaren, dit betekent het Woord in praktijk brengen, dan zien we de Liefde in actie. Leven conform het Woord, het doen wat God zegt dat wij moeten doen en dit is het geheim waardoor wij in staat worden gesteld om te wandelen in de volmaakte Liefde van Christus.

Wij zijn dan op ons beste in een atmosfeer van Gods volmaakte Liefde. De Liefde maakt de christen sterk en aantrekkelijk. Liefde komt in de gemeente wonen om het te zegenen, te bewaren als een plaats van genade, gerechtigheid en geluk voor het gezin.

Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page