top of page

Wat geloven wij?

De inspiratie van Gods Woord: dat de Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd en daarom onfeilbare geschreven Woord van God is en de hoogste autoriteit heeft. ( 2 Tim. 3:16;1 Cor. 2: 13 )

Wij geloven dat er één God is, van eeuwigheid bestaande uit drie openbaringsvormen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende Schepper en Onderhouder van hemel en aarde en de Verlosser van de mens. Daarom onderwerpen wij ons aan alles wat de HERE in Zijn Woord tot ons zegt. ( Matth. 28:19; 2 Cor. 13:13 )

De schepping, de test en de val van de mens in zonde zoals beschreven in Genesis. De eerste mens Adam had op wettige wijze aan satan de autoriteit overgedragen, waarmee God hem bekleed had. Hij is vrijwillig in overtreding gevallen en daarom onderworpen aan een tweevoudige dood. Op het moment dat hij in overtreding viel, stierf hij geestelijk, maar hij stierf lichamelijk pas vele jaren later. ( Gen. 2:16, 17; Gen. 5:4, 5; Rom.5:12, 18 )

Wij geloven in de Goddelijkheid en Menswording van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn overwinning aan het kruis, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en dat Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader.
( Luc. 1:26-35; Joh. 1:14-18; Jes. 7:14; Joh. 14:2, 3; Han. 1:9, 10; Kol. 3:2 )

De redding en verlossing van de mens uit de macht van de zonde. De enige mogelijkheid voor de mens om tot volkomen verlossing te komen ligt in het vergoten dierbaar Bloed van Jezus Christus. Dat Christus voor onze zonden is gestorven en begraven en ten derde dage is opgestaan en persoonlijk verschenen is aan Zijn discipelen. ( 1 Petr. 1:18, 19; Ef. 1:7; 1 Cor. 15:1-4 )

De doop/vervulling in/met de Heilige Geest. Iedere gelovige heeft het voorrecht en de verantwoordelijkheid om zich persoonlijk naar deze ervaring uit te strekken, deze te zoeken en te ontvangen. Dat het spreken in nieuwe tongen, het gangbare Nieuw Testamentische bewijs is dat iemand de doop in de Heilige Geest heeft ontvangen. In de kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het vlees (de oude mens) doodt en de gelovige in staat stelt een geheiligd, overwinnend, geestelijk leven te leiden. ( Han. 2:1-4; 8:14-17; Gal. 5:16-17 )

De werking van de gaven van de Geest zoals genoemd in 1 Cor. 12 – 14 en zoals geopenbaard in de eerste gemeente . Een aangedaan worden met bovennatuurlijke kracht, om een goed bruikbaar getuige te worden en in de dienst van de Heer. De bijzondere bediening van de Heilige Geest is het verheerlijken en het verhogen van Jezus Christus in de gemeente, vervullen. ( Joh. 16:13-15 )

De doop van gelovigen die zich bekeerd hebben, door onderdompeling in het water; in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hetwelk is: “Here Jezus Christus”. ( Matth. 28:19, 20; Marc. 16:15, 16 )

Elke eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. Het is het symbool van het Lichaam en het Bloed van onze Here Jezus Christus. Dat betekent dat we op deze zondag speciaal gedenken wat Jezus Christus 2000 jaar geleden voor ons heeft gedaan. ( 1 Cor. 11:23-32; Matth. 26:26-28 )

Het bestaan en de persoon van de duivel en het eeuwig oordeel in de poel des vuurs voor de duivel en zijn engelen/trawanten.

( Matth. 25:41; Openb. 20:14, 15 )

Het eeuwig leven voor de gelovigen ( 1 Joh. 5:13; Joh. 5:24 ) en een eeuwig verderf voor de ongelovigen.

( Marc. 9:43-48; 2 Thess. 1:9; Openb. 20:10-15 )

Dat er een ware universele Gemeente is, bestaande uit echte gelovigen, maar deze ene wereldwijde Gemeente bestaat ook uit vele plaatselijke gemeenten in verschillende locaties. De plaatselijke Gemeenten staan onder het soevereine leiderschap van de Heer Jezus Christus en voeren onder Zijn leiding een autonoom/onafhankelijk bestuur in betrekking tot alle plaatselijke zaken en bediening alsmede de verkondiging van het Evangelie.

( 15:22; Matth. 16:18; 18:15-20 )

Dat de overheid door God is ingesteld en dat zij die in autoriteit zijn , door God gesteld zijn ons ten goede. Hen wederstaan die in autoriteit en aangesteld zijn, betekent in feite de instelling van God wederstaan. Wij verklaren loyaliteit aan onze regering en bestuurders, wij bidden voor hen en zullen als christelijke burgers op alle mogelijke manieren medewerken overeenkomstig ons geloof in Gods Woord. ( 1 Tim. 2:1-4; Rom. 13:1-7 )

De spoedige wederkomst van onze Here Jezus Christus, waarbij de gemeente wordt opgenomen om Hem in de lucht te ontmoeten, en de openbaring van Zijn komst naar deze aarde met Zijn gemeente in grote kracht en heerlijkheid, als “alle oog Hem zal zien”. Bij die gelegenheid zal onze Here Jezus Zijn Koninkrijk op aarde vestigen voor een periode van duizend jaar. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij zien uit, naar Gods beloften, naar de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. ( 1 Tess. 4:13-18; Luc. 21:27-31; Openb. 21:1-7 )

Please reload

Please reload

bottom of page