top of page

Leven door de kracht van Gods Woord


God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Het uitspreken van Gods Woorden ging gepaard met verbazingwekkende scheppingskracht (Gen. 1:1-26).

De Bijbel vertelt en bevestigt ons dat de zichtbare dingen zijn ontstaan uit de onzichtbare dingen. Voordat de schepping zichtbaar werd, was ze reeds aanwezig in de gedachten en in het hart van God.

Eerst was het aanwezig in de geestelijke wereld alvorens het zichtbaar werd in de natuurlijke wereld (Hebr. 11:3). God schiep alles door Zijn Woord. Wordt vol van Gods Woorden door het te lezen, geloven en in praktijk te brengen.

Als u begint te leven door de kracht van Gods Woord zult u ontdekken hoe de Heilige Geest u persoonlijk zal helpen op elk gebied van uw leven. Alles wat we van Gods schepping kunnen bewonderen in deze natuurlijke wereld is het gevolg van het gesproken Woord van God. Merk op dat onze hemelse Vader bevestigt in Psalm. 107: 19-20 wonderlijke dingen wanneer Hij Zijn Woord zendt: Hij verlost, Hij geneest, Hij redt en Hij doet ontsnappen uit een benarde situatie.

Door Zijn Woord bevestigt en werkt God in ons. Hij bekrachtigt ons door Zijn Woorden, geneest ons, herstelt ons, leidt ons, bemoedigt ons en verandert ons door Zijn Woorden. Een echte christen is wedergeboren uit onvergankelijk zaad, door het Woord en vernieuwd door de Heilige Geest (1 Petr. 1:23; Titus 3:5).

Het is daarom mogelijk om als christen te leven zoals Christus leefde en te wandelen zoals Christus gewandeld heeft (1 Joh. 2:4-6). Dit is het geheim, onze succesvol leven en overwinning zijn hierop gebaseerd, dat wij Christus in alle dingen de voorrang geven, want Hij is Heer over ons leven.

In 2 Petrus 1:4 staat geschreven dat "wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat wij daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur". Onze hemelse Vader stelt ons door de wedergeboorte de opstandingskracht en leven van Christus ter beschikking. Een blijvende zekerheid van het leven in het bovennatuurlijke hangt af van onze gehoorzaamheid aan Gods Woord. Transformatie in ons leven vindt plaats als we leven door de kracht van het Woord. Door gehoorzaamheid aan Gods Woord worden we in staat gesteld om zo te kunnen leven dat wij een voorbeeld kunnen zijn voor vele mensen. Christenen zijn bedoeld om te leven in het bovennatuurlijke, zodat zij op elk gebied een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Gods Woord is een geestelijke spiegel. Als u erin kijkt, door het te lezen, dan ziet u niet alleen uw gezicht en uw lichamelijke verschijning, maar het bevestigt ook hoe u werkelijk bent van binnen (Jac. 1:23-25).

Het gesproken Woord van God door een mens kan hem of haar bekrachtigen, bevestigen en uiteindelijk tot zijn of haar bestemming brengen, maar een gesproken woord dat negatief is kan een mens evengoed vernietigen. Negatieve woorden, uitgesproken door andere mensen kunnen we verbreken en ontkrachten door daar woorden van leven, zegening, voorspoed en bestemming tegenover te stellen (Spr. 18:21; Jes. 55:10,11).

Menselijke woorden kunnen invloed hebben in de geestelijke wereld; de hemelse gewesten. Negatieve woorden richting de plaatselijke gemeente worden ontkracht en teniet gedaan door het krachtig uitspreken van Gods Woorden van leven, herstel en overwinning. Samen met Christus, die hoog verheven is boven alle overheid, elke macht, kracht, heerschappij en alle naam, die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt (Ef. 1:19-23).

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page