top of page

Paasfeest - Feest der feesten


De apostel Paulus was er vast van overtuigd dat onze Here Jezus wel uit de dood was opgestaan. In 1Korintiërs 15:3-8 gaf hij een samenvatting van de bewijzen, dat "Christus overeenkomstig de Schriften voor onze zonden gestorven is, dat Hij werd begraven en dat Hij overeenkomstig de Schriften op de derde dag is opgewekt, dat Hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de twaalven".

Vervolgens is Hij aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk verschenen, van wie de meesten tot op dit ogenblik nog in leven zijn, maar sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen, daarna aan alle apostelen, maar het allerlaatste is Hij ook aan mij verschenen".

De Here Jezus koos vrijwillig de gestalte van een dienstknecht en zo werd Hij aan de mensen gelijk. Hoewel Hij in de hemel gelijk aan de Almachtige God was, volgde Hij op aarde vrijwillig het pad van gehoorzaamheid aan Vaders wil. Hij ging bewust naar het kruis van schande en lijden.

Het Paasfeest voor ons is het feest der feesten, want het is het belangrijkste christelijke feest en tevens de grootste gebeurtenis die ooit op aarde plaatsvond. Het is een openbaring van de realiteit van de dood, de begrafenis en de opstanding van onze Here Jezus Christus. Ik geloof niet dat iets deze gebeurtenis zou kunnen overtreffen. Menig mens is gestorven, maar er was maar Eén onder hen Die opstond uit de dood. Zijn naam is Jezus (Matt. 28:1-20).

In Filippenzen 2:5-9 staat het volgende geschreven: "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken".

In dit Schriftgedeelte beschrijft de apostel Paulus de zelfvernedering van onze Here Jezus in zeven neerwaartse stappen die Hij zette tot aan zijn kruisdood:

Ten eerste: Jezus heeft Zichzelf ontledigd. M.a.w. dat Hij Zichzelf van alles leegmaakte.

Ten tweede: Jezus nam de gestalte van een dienstknecht aan. Een totale overgave van Zichzelf.

Ten derde: Jezus is aan de mensen gelijk geworden, want Hij nam de menselijke natuur aan.

Ten vierde: Jezus is als mens geheel afhankelijk van God de Vader.

Ten vijfde: Jezus heeft als mens Zich vernederd. Een nederig mens. Hij zei: "leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart".

Ten zesde: Jezus is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij leefde niet alleen als mens, maar stierf ook als mens. Ten zevende: Het allerlaatste: Jezus is aan het kruis een verschrikkelijke, pijnlijke en onmenselijke dood gestorven. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze zonden op Zich genomen.

Jezus moest gelijk worden aan de mens, zodat de mens door Hem gelijk aan Hem zou worden. Daarom heeft God de Vader: 1) Jezus uitermate verhoogd. 2) Jezus Zijn naam boven alle naam. 3) Voor de naam van Jezus zal elke knie zich buigen. 4) Alles in de hemel zal buigen. 5) Alles op aarde zal buigen. 6) Alles onder de aarde zal buigen. 7) Elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader (Fil. 2:9-11). Wat overeind blijft, is de zekerheid van Gods Woord.

Laat het Woord van Christus een realiteit worden in uw leven door het te geloven, overdenken en spreken. Geloof het Woord, leef conform het Woord en ontvang de mentaliteit en inzicht van Christus (1 Korintiërs 2:16).

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page