top of page

De rechtvaardige zal door zijn geloof leven


In Habakuk 2:4b staat het volgende geschreven: "De rechtvaardige zal door zijn geloof leven". Dit vers wordt ook driemaal aangehaald in het Nieuwe Testament (Rom. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38). Rechtvaardigen maken deel uit van Gods gezin. Iemand die door Christus gerechtvaardigd is, is vrij van schuld, van minderwaardig zijn en van veroordeling (Rom. 8:1-6, 30, 33, 34).

God heeft ons geroepen, geheiligd en gezalfd om Zijn wil hier op aarde te volbrengen en Zijn werk in de eindtijd te doen. Alles wat onze hemelse Vader maakte, maakte Hij door het geloof. Alles wat God doet, doet Hij door het geloof. Voor de gelovigen is het niet anders. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis om te leven zoals Hij! (Gen. 1:26-31). Wat altijd werkt voor God zal ook voor ons werken. "De rechtvaardige zal uit geloof leven" (Rom. 1:17). Een rechtvaardige is iemand die het Woord van God gelooft en in praktijk brengt.

Geloven is geen passieve aangelegenheid. Geloven houdt in dat we volledig op God vertrouwen en actie ondernemen. Geloven is een werkwoord. Als we geloven, moeten we handelen; anders is ons geloof dood (Jak. 2:17). Rechtvaardigen kiezen ervoor om de beloften van God te ontvangen.

Door het geloof ervaren rechtvaardigen overwinningen in hun geestelijke strijd. Door het geloof ervaren zij en ontvangen goddelijke gezondheid en bovennatuurlijke genezing, herstel en vernieuwing. Rechtvaardigen ervaren en ontvangen financiële voorspoed door het geloof.

Ze worden in staat gesteld hun huishuur te betalen of hun hypotheek af te lossen. Als ze auto rijden betalen ze hun wegenbelasting enz. Zij ontvangen hun echtgenoten, hun huizen, hun voedsel, al hun aardse behoeften, wensen en verlangens door het geloof.

Geloof is altijd beschikbaar wanneer de rechtvaardigen het nodig hebben. Het geloof is een opening waardoor God kan ingrijpen, kan verlossen, antwoorden geven en zalven voor de bediening. Rechtvaardigen ervaren en ontvangen Gods Woord in hun harten door het te lezen, te spreken, dat te horen, mediteren en ernaar te handelen. Zij gaan niet naar de kerk om rechtvaardig te zijn, maar rechtvaardigen gaan naar de kerk omdat de kerk hun geestelijke huis is waar ze God dienen.

Ze geven hun tienden niet om te bewijzen dat ze rechtvaardig zijn, maar rechtvaardigen geven hun tienden en offers aan God, omdat God zegt dat ze dat moeten doen. Hierdoor wordt hun geestelijke huis opgebouwd en het werk van God voortgang kan plaatsvinden (Gen. 14:18-20; Mal. 3:8-12; Matt. 23:23,24; Luc. 6:38; Marc. 12:14-17).

Het geloof brengt de vervulling van Gods beloften. Wanneer het geloof in Gods Woord in ons leven begint te werken produceert het bovennatuurlijke resultaten. Wij zijn door God geroepen om uit het geloof en door het geloof te leven.

Geloof in Gods Woord en de kracht van Zijn Geest is de oplossing voor elke nood en tegenspoed in ons leven. Als God u iets zegt om te doen en u doet het, transformatie is onderweg. Uw geloof is uw overwinning! Uw overwinning is in het Woord!

Geloof geeft u ogen in uw hart, want u ziet dingen wat nog niet in de natuurlijke wereld zichtbaar is. Geloof komt door het Woord, het Woord is de deur naar de Geest en de Geest leidt u naar de overwinning. Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page