top of page

De grootste gebeurtenis die ooit op aarde plaatsvond


Gods Woord vertelt ons dat heel vroeg in de morgen was er een aardbeving. Een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader en rolde de steen weg. De bewakers waren verlamd van schrik en vluchten.

We lezen daarna in Gods Woord dat Jezus niet meer in het graf ligt en dat de doeken opgerold achterblijven. Het wonderlijke is gebeurt: Jezus is waarlijk opgestaan uit de dood! (Matt. 28:1-10; Joh. 20:6-9).

Elk jaar vieren wij het Paasfeest. Pasen is voor ons christenen, dé grote dag van het jaar, want wij vieren de dood en opstanding van Jezus.

Het Paasfeest is het feest der feesten, want het is de grootste gebeurtenis die ooit op aarde plaatsvond. Op het moment van het sterven van Jezus brak er geestelijk iets open. Het voorhangsel, het dikke gordijn wat voor het Heilige der Heiligen hing in de tempel, waar niemand mocht komen dan alleen de Hogepriester eens per jaar, scheurde open als teken dat de weg naar God en Zijn Koninkrijk vrij was.

Als gevolg van de zondeval van de eerste mens Adam is de zonde en dood in de wereld gekomen en zo is ook de dood in alle mensen doorgegaan. De hele mensheid heeft te lijden onder de zware gevolgen van de zondeval. Gods Woord leert ons en bevestigt ons dat de opstanding van Jezus als Zoon Gods openbaar is geworden.

Het is het meest fantastische feit van de geschiedenis in de wereld. Het plaatsvervangend sterven en de opstanding van onze Here Jezus Christus maakt het christelijke geloof uniek in vergelijking tot alle andere wereldgodsdiensten. In Gods Woord kunnen we 3 belangrijke historische feiten zien die de basis vormen voor de opstanding van Jezus:

  1. na de opstanding van Jezus was het graf leeg (Matt. 28:5-7).

  2. de verschijning van Jezus aan meer dan 500 gelovigen (1Kor. 15:2-8).

  3. het geloof in de opstanding van Jezus van de eerste gelovigen (Han. 2:32, 33).

De Heer Jezus is op aarde gekomen en heeft geleden op het kruis van Golgotha om ons te verlossen en voor eeuwig te behouden. We zijn Hem eeuwig dankbaar!

Jezus droeg het oordeel van God over onze oude, zondige natuur en Hij werd namelijk voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem (2 Kor. 5:21). Wil een mens gered worden dan moet hij/zij zich tot God bekeren en geloven dat de Heer Jezus ook voor hem/haar stierf op Golgotha's kruis.

Heel de Schrift die geschreven had wat Jezus zou doen, bevestigde Hij als Messias, de Verlosser, de Heiland der wereld, toen Hij opstond uit de dood. Zo werd satan en zijn trawanten neergeslagen, ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kol. 2:13-15).

Zie niet langer naar datgene wat u hebt gedaan, maar zie naar wat Jezus op Golgotha voor u deed; Zijn geweldige overwinning over satan, dood en hel! Geliefden, sta op Gods beloften, belijdt uw geloof en dank de Heer Jezus voor onze verlossing en het overvloedige leven, dat Hij ons heeft gegeven.

Als u christen bent dan behoort Christus in uw leven de eerste plaats in te nemen, vóór alle zaken. Hij schenkt ons Zijn liefde en genade om Hem werkelijk in alles en altijd de eerste plaats te geven. Wij zijn van de geestelijke dood overgegaan in het geestelijke leven en wij bezitten nu Zijn opstandingsleven.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page