top of page

Een open kanaal


Wanneer u wedergeboren bent, dan hebt u deel aan Gods natuur en uw naam staat reeds geschreven in het boek des Levens (Openbaring 13:8). Als u sterft komt u in de hemel. U heeft Gods leven ontvangen en dit leven is voortdurend productief.

We moeten wel onze motieven telkens onderzoeken wanneer we iets doen voor God. Doe ik dit voor mij of voor Zijn Koninkrijk?

Als we onze hemelse Vader dienen met zelfzuchtige motieven, zullen we niet ontvangen wat we willen van Hem. Het is dus mogelijk voor u om jaar in jaar uit goede vruchten te dragen, succesvol en voorspoedig te zijn. Dat is Gods wil en plan voor iedereen die deel uitmaken van Gods familie.

Waarom heeft God u in de plaatselijke gemeente geplaatst? En de volgende vraag die u moet stellen is: "Wat kan ik doen?" Dit is een vraag naar uw potentieel. Wat heeft God in u gelegd en aan u toevertrouwd? Hoe wordt de plaatselijke gemeente gebouwd? Wij hebben het grote voorrecht aan onze Here Jezus Christus te geven; onze tijd, energie, talenten, financiën en gaven die Hij ons heeft toevertrouwd in dit leven.

Als u God gehoorzaamd, Hem getrouw dient en in geloof dit doet, dan zal uw hart ook in de gemeente zijn. Alles wat u doet voor God moet u het doen met geheel uw hart, want u moet als christen Hem "liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste gebod" (Matt. 22:37, 38).

U geeft uw tienden van uw inkomens, de heffing en offers uit liefde voor God en omdat u de principes van Zijn Koninkrijk respecteert (Mal. 3:8-12; Matt. 23:23, 24; Gen. 14:18-20; Luc. 6:38).

De gesteldheid van uw hart is heel belangrijk. Niet uw hoofd, maar alleen uw hart kan het hart van God raken. Hoe kunt u weten waar uw hart is en of de gesteldheid van uw hart juist is? In Matteüs 6:21 staat geschreven: "Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn". Als iemand zijn geld investeert bijvoorbeeld in schilderijen, dan moet u niet verwonderen als hij veel praat over schilderijen. Waarom? Omdat zijn hart daar is, "want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond" (Luc. 6:45b).

Er zijn mensen die naar de gemeente gaan, maar hun hart is niet in de gemeente. Waarom is hun hart niet in de gemeente? Ze komen toch elke zondag in de gemeente? Ja, omdat hun "schat" niet daar is kan het hart ook niet daar zijn.

God heeft ons daarom de opdracht gegeven om te wandelen in gehoorzaamheid en in getrouwheid aan Zijn Woord. Het Woord vertelt ons ook dat de rechtvaardige zal uit geloof leven (Rom. 1:17).

De HEER heeft een hoge roeping voor u en een hogere weg. Dit is een tijd om actief deel te nemen aan Gods werk hier op aarde. Onze hemelse Vader heeft een specifiek plan, doel en opdracht voor ieder van ons. Elke dag die Hij ons geeft is een nieuwe uitdaging en een nieuwe gelegenheid om te leven tot Gods eer.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page