top of page

U bent de gerechtigheid Gods in Christus


Pasen is voor ons christenen, dé grote dag van het jaar, want wij vieren de dood en opstanding van Christus. Het belangrijkste wat het sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha voor ons en voor de wereld betekent is, dat het eens en voor altijd het zonde probleem heeft opgelost.

Wij werden allen in zonde geboren, verwekt in ongerechtigheid en we kwamen als zondaars ter wereld, en worden om niet gerechtvaardigd uit Gods genade, door de verlossing in Christus Jezus (Rom. 3:23-25).

In 2 Korintiërs 5:21 staat dat God zijn Zoon tot zonde heeft gemaakt voor ons, zodat wij zouden worden gemaakt tot gerechtigheid van God in Christus.

Er bestaat dus een gerechtigheid die ver boven menselijke gerechtigheid en die is gebaseerd op wat Christus voor ons deed. Wij hebben de gerechtigheid van God ontvangen door het geloof in Jezus Christus. De mens was onderworpen aan de macht van de dood, vloek, ziekte, moeite en zorg.

Diep in ons hart weten we, dat er ergens zaligheid en volmaaktheid is. Er is iets in ons dat naar iets op zoek is, en dat toont dat we iets missen. Wij mensen zijn op zoek en willen datgene vinden, wat ons kan verzadigen en wat ons die tevredenheid geeft. Iets dat gemist en die hunkering in ons zal vervullen, maar het lijkt alsof we het in deze wereld niet kunnen vinden.

Jezus was en is het antwoord op dit vraagstuk, omdat Hij met Pasen bewees wat de Bijbel had gezegd. Heel de Schrift die geschreven had wat Jezus zou doen, bevestigde Hij als Messias, de Verlosser, de Heiland der wereld, toen Hij opstond uit de dood. Als iemand door de Geest Gods wedergeboren wordt, wordt zijn/haar geest gerechtigheid en heiligheid. In Christus zijn wij geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid (Ef. 4:20-24). God de Vader is blij met ons gebaseerd op Christus, niet op iets anders.

Gerechtigheid betekent dat wij voor God kunnen staan zonder het gevoel van schuld, of veroordeling of het gevoel minderwaardig te zijn (Kol. 1:21-22). U hebt een nieuwe identiteit gekregen in Christus. Om een relatie met onze hemelse Vader te hebben, moeten we met Hem omgaan op basis van wie we zijn in de geest, niet wie we zijn in ons vlees. In onze geest zijn wij volmaakt geschapen in Christus en volledig. "In Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid" (Ef. 1:13b-14).

God heeft u verzegeld, zodat u, toen u wedergeboren werd, een nieuwe geest ontving en zonde en ongerechtigheid niet in uw geest kon doordringen. Onze relatie met onze hemelse Vader is niet gebaseerd op wat we doen in het fysieke gebied, niet op basis van wat we denken of voelen, maar op basis van wie we zijn in de geest, gebaseerd op wat Christus voor ons heeft gedaan.

Als u het werk van Jezus nauwgezet onderzoekt, als u begint te Bethlehem, en voortgaat naar Golgotha, dan zult u ontdekken dat het werk is volbracht, voltooid en volmaakt. In Kolossenzen 1:26-27 bevestigt ons dat het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop der heerlijkheid. In Christus zijn we geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Ef. 1:13b-14). Zie niet naar datgene wat ú hebt gedaan of wat u vroeger was, maar zie naar wat Christus op Golgotha's kruis voor u deed. Daar werd het probleem opgelost. Hij stierf voor u. Wij zijn vertegenwoordigers van het Koninkrijk der hemelen en dragen de vrede en gerechtigheid Gods met ons.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page