top of page

De realiteit en de bron van ons geloofsleven


Door het geloof is Jezus Christus in ons leven gekomen, Hijzelf. Hij is de opgestane en verhoogde Heer, woont in ons door Zijn Geest. Hij is de realiteit en de bron van ons geloofsleven.

De basis van alle zegeningen, beloften, een gelukkig leven en overwinningen in Christus is: luisteren en doen wat God zegt (Deut. 28:1-13). Alles wat we nodig hebben om echt te kunnen leven =, vinden we in Christus alleen.

Gods Woord vertelt ons: “want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht” (Kol. 2:9-10).

We moeten beseffen dat wij verzoend, verlost, vergeven, geroepen, geheiligd en gezalfd door Gods genade, op grond van het volbrachte werk van Christus. We hebben een hemelse roeping, een hemelse bestemming en een burgerschap in de hemelen (Fil. 3:20-21).

Wij hebben het Woord van Christus en wij mogen leven door Zijn geopenbaarde wil, zoals die in Gods Woord worden geopenbaard. Door geloof, hebben we de Geest van Christus een innerlijke bron van leven in ons, en worden we voortdurend vernieuwd door het leven dat in ons is.

Het is Zijn Heilige Geest die ons opvoedt, vermaant en verbetert ons door Zijn Woord. Hij onderhoudt onze geest en helpt geloof te vermeerderen in ons hart. Hij maakt het Woord leven in ons hart en verwekt geloof dat bovennatuurlijke resultaten voorbrengt.

Het woord geloof bestaat slechts uit 6 letters, maar de inhoud ervan is dynamisch, bovennatuurlijk. De Here daagt u uit om elke dag te wandelen in geloof en uit het geloof te leven. Geloof spreekt uit het hart. Het is niet geloof met uw hoofd, maar geloof met uw hart dat de beloften van God verkrijgt.

Dus verwacht elke dag van het jaar het beste van God. Wanneer de Bijbel ons richtsnoer is dan zien wij dat Gods Woord in Matt. 6:25-33 daar een antwoord op geeft. De Here Jezus zegt ons in vers 25: “Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij zult kleden”.

God kent uw zwakheden, uw tekortkomingen en noden. Hij zegt echter in vers 33:Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”. Hij stelt hier de voorwaarde vast en geeft ons daarna een geweldige belofte! Als we doen wat God zegt, dan hoeven we niet bezorgd of bevreesd te zijn, want Hij zal u de kracht, wijsheid , vrijmoedigheid en overwinning die u elke dag nodig hebt, geven.

Als we onze hemelse Vader geloven en op Hem vertrouwen, gaan we Zijn rust binnen volgens Hebreeën 4; we voelen ons dan op ons gemak en comfortabel in plaats van bezorgd en bevreesd te zijn over ons leven. Bedenk dat we aanvaard zijn door ons geloof, niet door goede werken!

Christenen worden gelovigen genoemd, omdat we op God gericht zijn. Geloven in God op zich betekent niets als het in geen enkel opzicht uw leven in beweging zet of veranderd. Leven vanuit een gevende houding, eerst aan God wat Hem toekomt, en zie hoe gezegend en krachtig u zult worden in uw leven.

Het Woord van God was geschreven voor onze instructie, om te onderwijzen en ons te trainen, zodat wij elke dag van het jaar een overwinnend leven kunnen leiden. Gods geopenbaarde wil bevestigt ons dat wij geregeerd moeten worden door geloof en ons denken vernieuwd wordt, zodat wij, doordat wij de juiste informatie van Zijn Woord hebben, in staat zullen zijn de juiste keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen.

Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page