top of page

Afhankelijk van Gods Woord en Zijn Geest


In het algemeen is de mens opgevoed en onderwezen om in hun zelf te geloven, en te vertrouwen op hun eigen inzicht en hun eigen kracht.

Vele mensen zullen toegeven dat ze liever van niets en niemand afhankelijk willen zijn, behalve van hun zelf. Hoe komt dat? Bedenk hoe u vroeger als kind bijvoorbeeld negatieve gedachten over uzelf ontwikkelde.

Hebben uw ouders, of andere familieleden of leraren vroeger wel eens gezegd "je moet niemand geloven of vertrouwen; je moet jezelf geloven, je hebt niemand nodig". Bent u het toen gaan geloven? Is dat een deel van uw denkwereld geworden, nadat u tot geloof bent gekomen? Geef uw denkwereld helemaal aan God over. Als we door onwetendheid leugens vasthouden omdat we onszelf of mensen meer vertrouwen dan Gods Woord, kan de duivel in die leugens een opening vinden om in ons leven binnen te komen en zo probeert hij ons verder te misleiden.

Daarom is het moeilijk voor sommige christenen om echt op God te vertrouwen en afhankelijk te zijn van Gods Woord en Geest. Als dat bij u het geval is, kunt u bijvoorbeeld bidden: "Hemelse Vader, ik wil U vragen of U mijn gedachten opnieuw wilt vormen, ik geef mijn denkwereld helemaal aan U over".

Wanneer u eindelijk besluit, die gedachten en gevoelens niet langer de eerste plaats te geven, maar alleen Gods Woord en Geest, komt de geestelijke doorbraak in uw leven! Dan begint u te hongeren en te dorsten naar meer van Gods Woord en Geest.

Het lezen, begrijpen, geloven, aanvaarden en in toepassing brengen van Gods Woord is een voorwaarde om geestelijk gezond te kunnen groeien in ons geloofsleven. In 2 Timoteüs 3:16-17 staat het volgende geschreven: "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen toegerust".

Gods Woord is volledig betrouwbaar en onfeilbaar. De betekenis van elk woord dat God spreekt wordt ons duidelijk en krachtig, als de Geest ons verstand opent en verlicht. Het Woord vormt de voornaamste bron van onze kennis over de 3-Enige God, over het plan en de wil van God. Het openbaart ons Jezus, het vleesgeworden Woord. Jezus is de meest verheven en volmaakte openbaring van God. Het voornaamste doel van de Heilige Geest is alleen Jezus te verhogen en te verheerlijken (Johannes16:13-15).

Wie is de Heilige Geest? Het is belangrijk om te beseffen dat Hij is een Persoon. We mogen Hem persoonlijk leren kennen. Hij bezit verstand (Joh. 14:26), een wil (1 Kor. 12:11) en kent een eigen gevoelsleven (Ef. 4:30). Hij treedt op als een zelfstandig Persoon, onderscheiden van de Vader en de Zoon (Matt. 3:16-17). Hij is alwetend (Rom. 8:27), alomtegenwoordig (Ps. 139:7-8) en bezit een eeuwig bestaan (Hebr. 9:14). Hij is het die de Waarheid van het Evangelie bevestigt aan het hart van de mens, dat Jezus de Heiland is, de Zoon van God.

Naarmate we de Heilige Geest beter leren kennen, van Hem afhankelijk zijn en van Gods Woord, dan genieten we meer van ons geestelijk leven. En het allerbeste is Hijzelf. "Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs" (Hebr. 12:2). Hij is alles wat wij nodig hebben in dit leven, het hiernamaals en tot in alle eeuwigheid. Blijf dan opzien naar Jezus, de Bron van onze voorziening. Wandel steeds in de kracht van Zijn genade. En doordat we veel naar Hem kijken gaan we steeds op Hem lijken, dan kunnen we iets van die heerlijkheid weerspiegelen.

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page