top of page

Gebed, geloof en gehoorzaamheid


Waarom is het gebedsleven van een christen zo belangrijk? Het Woord van God maakt ons duidelijk dat alles in ons leven ligt in gebed, gecombineerd met geloof en gehoorzaamheid (Fil. 4:6-7; Heb. 2:4b; Fil. 2:5-8).

Bij Lucas zien we het eerste gebed van onze Here Jezus bij het begin van Zijn bediening en bij het einde van ZIjn leven. Het eerste gebed van Hem valt samen met Zijn doop (3:21-22) en het laatste met Zijn dood (Luc. 23:46). In Lucas 3:21-22 staat het volgende geschreven: toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen".

Het gebed is een sleutel tot het openen van de hemel en het verticale communicatiekanaal naar onze hemelse Vader. God leidt de plaatselijke gemeente door de gebeden van Zijn kinderen. Door het gebed geven we de Heilige Geest de ruimte om ons te veranderen, te doen groeien en ons openbaring te geven.

Door het gebed beseffen we dat het niet om ons gaat, maar om Christus. Door gebed hoeven we niet te zwoegen, want het is niet door kracht noch geweld, maar door Gods Geest, Zijn leiding en Zijn kracht zal alles geschieden. Zodat ook anderen Jezus Christus in ons mogen zien naar de liefde en Licht getrokken worden dat eeuwig leven en vreugde geeft.

Er zijn twee soorten geloof: het natuurlijke geloof richt zich op het zichtbare; eerst willen we zien, het horen en voelen, anders weten ze niet zeker of het echt is. Het Bijbelse of bovennatuurlijke geloof richt zich op de geestelijk realiteit. In Romeinen 10:17 lezen wij: "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus". Geloof is de sleutel tot het ontvangen van uw wonder en zegening van God. Het woord geloof bestaat slechts uit 6 letters, maar de inhoud ervan is bovennatuurlijk.

Hoe komt het? Het Woord bevestigt ons dat het bovennatuurlijke geloof komt van Christus. Leest ook Galaten 2:20. Onze hemelse Vader wil niet at vrees ons beheerst, maar dat wij geregeerd worden door geloof en dat ons denken vernieuwd wordt, zodat wij, doordat wij naar Gods stem luisteren en handelen, in staat zullen zijn de juiste beslissingen te nemen. De Here Jezus zegt ons in Matteüs 6:25: "Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden". Hij kent uw zwakheden, uw tekortkomingen en noden. In vers 33 zegt Hij: "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden". Hij stelt hier de voorwaarde vast en geeft ons daarna een geweldige belofte van voorziening! het Woord zegt en bevestigt, dat als wij eerst God op de eerste plaats zetten en Hem getrouw dienen, dan zullen de zegeningen ons achtervolgen (Matt. 5:25-33; Deut. 28:1-2, 8-10; Ps. 23:6). Wanneer het geloof in Gods Woord in ons leven begint te werken produceert het bovennatuurlijke resultaten. Er moet wel een echt verlangen zijn naar absolute gehoorzaamheid, want onze hemelse Vader geeft Zijn Heilige Geest aan hen die Hem gehoorzaam zijn (Han. 5:32).

Gehoorzaamheid is de sleutel tot transformatie. Maria had het geheim geleerd van totale overgave en gehoorzaamheid (Luc. 1:38). Nu brengt zij dezelfde boodschap over aan de bedienden tijdens de bruiloft van Kana, waarin Jezus water in wijn verandert. "Wat Hij u ook zegt, doet dat"(Joh. 2:6-10). Jezus zeide tot hen: "Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. De bedienden deden stipt zoals Jezus het hun vertelde te doen. Zij waren volkomen in hun gehoorzaamheid.

Water staat als symbool voor Gods Woord. De Heilige Geest is als hemelse Wijn. Door gehoorzaamheid: Jezus verandert water in wijn. Wat geen kleur heeft geeft Hij kleur, en wat geen smaak heeft, geeft Hij smaak. Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page