top of page

Vlees, je bent ontslagen!


Als iemand opnieuw geboren wordt in Christus ontvangt hij of zij een nieuwe natuur. De apostel Petrus geïnspireerd door de Heilige Geest vertelt ons dat wij deel krijgen aan de goddelijke natuur en daardoor ontsnappen we aan de verderfelijke invloed van de wereld (2 Petr. 1:4).

I het dan niet juist om een nieuw en veranderd leven te verwachten van iemand, die een kind van God geworden is? De christen begint zichzelf te zien zoals God hem ziet en begint te verzetten tegen zijn oude levenswijze. Zijn verlangen en doel zijn voortaan om gelukkig te zijn en om vrij te zijn van de oude manier van leven, van de macht van de zonde en een leven te leven dat aangenaam is voor God. Maar op een of andere wijze ontdekt hij dat er iets binnen in hem sterk is en dat hij in feite het geluk en de vrijheid niet heeft waar hij op gehoopt had. Vele christenen bevinden zich in de onbevredigende toestand. Als er iets voorgevallen is geeft men de schuld aan andere mensen of aan de levensomstandigheden, maar men probeert altijd zichzelf te rechtvaardigen. Hoe komt dat en waarom? Wat is de oplossing van het probleem?

De grootste vijand van de christen is niet de duivel of de wereld, maar "het vlees", dit is het oude eigen-ik. De Bijbel zegt: "onderwerpt u aan God en biedt weerstand aan de duivel", en de belofte is: "hij zal van u vlieden" (Jak. 4:7). En al wat uit God geboren is, overwint de wereld; door "ons geloof" in Christus overwinnen wij de wereld (1 Joh. 5:4-6). Maar hoe moeten wij "het vlees", onze oude eigen-ik overwinnen? Vele christenen proberen krampachtig te strijden tegen het vlees, maar zez kunnen het vlees niet echt overwinnen.

Als zij strijden tegen ""het vlees" worden zij juizt door het vlees verslagen. Een werkgever mag alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden heeft. In Galaten 5:19-21 wordt er een opsomming van de "werken van het vlees" gegeven: "hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke". Hoe kunnen wij dan de "werken van het vlees" overwinnen? In Galaten 5:16 en 17 staat geschreven: "Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaan in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander- zodat gij niet doet wat gij maar wenst". In het natuurlijke mag een werkgever een arbeider alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden heeft.Vleest en Geest staan tegenover elkander, ze gaan niet samen. Als we wandelen door de Geest (dit betekent: de juiste keuzes maken) dan voldoen we niet aan het begeren van het vlees. Het vlees moet niet langer werken in uw lichaam. U moet het vlees niet langer in dienst houden, want u bent een nieuwe schepping in Christus: het oude is voorbijgegaan (2 Kor. 5:17).

Het vlees, onze oude natuur (de oude-ik) wordt dan werkloos. Als u door de Geest wandelt is het vlees nog steeds in u, maar hij kan nauwelijks iets uitwerken en u hebt hem ook niet nodig. Het vlees moet plaats gaan maken voor Christus, onze Heer en Meester. Vlees, je bent ontslagen! Als iemand ontslagen is, dan mag hij daar niet meer werken.

De Heilige Geest vertelt ons het geheim in Galaten 5 vers 24: "Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd". Onze oude natuur kan niets voorbrengen wat welbehaaglijk voor God is, en dat het kruis van Christus Gods middel is om ons ervan te bevrijden. Wij moeten een levenshouding innemen van: Onze oude natuur inderdaad dood rekenen :11-14). Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page