top of page

De gemeente en de kracht van de Heilige Geest


De geboorte van de eerste gemeente was even duidelijk, krachtig en net zo werkelijk als de geboorte van onze Here Jezus als baby in Bethlehem (Matt. 2:1-12). Zoals de kamer van het huis in Bethlehem de geboorteplaats was geweest van onze Here Jezus, zo ook de bovenzaal in Jeruzalem de geboorteplaats van de gemeente van Christus (Han. 2:1-5, 41-45),

De Heilige Geest is neergedaald om de eerste gemeente van Christus op te richten, te doen geboren worden. Reeds vóórdat de gemeente er was, begon onze Here de gemeente te vernoemen en hielp Hij daarmee te begrijpen wat de gemeente is. In Mattheüs 16:18 zei Hij: "Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen". Het Griekse woord dat vertaald wordt met "gemeente"is ecclesia en betekent uitgeroepenen. De mensen die de gemeente vormen zijn uit de duisternis, geroepen, uit de algemene grote groep mensen, om zich samen te vergaderen voor een specifiek doel, namelijk om te functioneren als 'regerende vergadering' (1 Petr. 2:9-10; Ef. 1:22,23). Dit is het beeld van de gemeente van Christus, de 'regerende vergadering'.

God zendt de Heilige Geest om de gemeente, het lichaam van Christus klaar te maken voor het werk van de bediening en om ieder van ons te bekrachtigen, zodat we kunnen leven in het bovennatuurlijke. De christenen vormen samen één lichaam, met Christus als Hoofd. Met Hem zijn wij aan de winnende zijde. Bij Hem is alles volmaakt, krachtig en volkomen. Hij zei in Handelingen 1 vers 8: "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde". Deze belofte is vervuld toen de Heilige Geest op aarde kwam op het Pinksterfeest.

Het Pinksterfeest is het feest van de drie E 's:

1) Ervaring. Wanneer de Heilige Geest over ons leven komt zullen we bovennatuurlijke kracht ontvangen. Wij ervaren deze Kracht om te kunnen leven als waarachtige christenen. De Heilige Geest stelt de christenen in staat om te wandelen in geloof, in liefde en in nederigheid etc.

2) Expressie. Wanneer wij deze bovennatuurlijke kracht in onze persoonlijke levens ervaren, dan willen we getuigen van de grootheid van onze God, van Zijn liefde en de rijkdom van Zijn goedertierenheid, zodat wij onze gevoelens kunnen uitdrukken. Dit geeft ons bijzondere voldoening.

3) Expansie (uitbreiding, vermeerdering, het toenemen). De Heilige Geest werkt in ons en verandert ons naar het beeld van Christus, zodat we ook Christus overal kunnen laten zien door ons leven. Waarom eerst in Jeruzalem? (Han. 1:8; 2:1-5). De bovenzaal in Jeruzalem was de geboorteplaats van de gemeente van Christus.

We moeten altijd eerst levende getuigen zijn in onze plaatselijke gemeente door een goed, positief en krachtig voorbeeld te geven, voordat wij buiten levende getuigen kunnen zijn. Als wij deze openbaring binnentreden met ons gehele hart, dan zullen we ervaren dat de Heilige Geest onze levens drastisch zal veranderen en vernieuwen.

Deze bovennatuurlijk kracht van de Heilige Geest die in ons leven, door ons leven werkt om veranderingen teweeg te brengen, niet alleen in ons maar ook in anderen waarmee we in contact komen. Iedereen die hunkert naar meer van de Heilige Geest moet deze stroom van Gods kracht binnengaan, en er dieper en dieper in doordringen. Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page