top of page

De kracht van de Heilige Geest


Er bestaat een duidelijk groot verschil tussen de vrede Gods en de kracht Gods in het menselijk hart. We kunnen weten wat het wil zeggen, vrede Gods te bezitten door de vergeving van onze zonden en dat wij zijn gerechtvaardigd. Maar dat betekent niet dat wij ook toegerust zijn met de kracht, die wij nodig hebben om onze opgelegde taak van God te volbrengen. Vele christenen rusten in hun bekering en wedergeboorte, maar zoeken niet net zo lang tot we ook de kracht van Gods Geest ontvangen hebben. Daardoor zijn vele christenen in hun verhouding tot en omgang met God en de mensen zo krachteloos. In Handelingen 1:8 staat het volgende geschreven: "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

De Here Jezus heeft deze bovennatuurlijke kracht aan Zijn gemeente beloofd en aan ieder christen afzonderlijk, die bereid zijn om kostbare zielen tot bekering te leiden. Deze bovennatuurlijk kracht van de Heilige Geest stelt u in staat om heel veel dingen te kunnen doen die u zelf niet zou kunnen.

Een heel belangrijk werk van de Geest van God is dat Hij overtuigt mensen van zonde, dus ook onze zonden. Dit is de eerste prioriteit van de Geest om ons te overtuigen van zonde (Johannes 16:8-14; Efeze 4:30-32). Ruim alles op wat u hindert om uw geestelijke zegeningen te ontvangen, totdat u weer echt kunt bidden en bewogen voor de kostbare zielen die dreigen verloren te gaan.

Bidt u dagelijks om hun bekering en wedergeboorte, opdat zij niet voor eeuwig verloren gaan? Gods Woord bevestigt ons wat er zal gebeuren als wij werkelijk samen voor een doorbraak en herleving gaan bidden. De eerste christenen zijn ons tot voorbeeld geweest. Ze waren samen, verenigd met één vast doel in gebed, dat was het geheim van het geweldige succes en de bovennatuurlijke kracht van de eerste gemeente in Jeruzalem (Handelingen 2:41-47; Handelingen 4:32-37).

Wanneer de Heilige Geest een gemeente kan vinden, die wil terugkeren naar de methode van de eerste christenen en tot God willen naderen om de Geest des gebeds te ontvangen, dan zal er echt een doorbraak en herleving komen in de gemeente. Hij is onze Leidsman, de Heer oer alles op aarde en in de hemel. Geen enkele kracht of macht kan de Geest Gods tegenhouden als Hij de nood van een gemeente of een mens wil lenigen.

De Heilige Geest doet de gemeente ervaren de bovennatuurlijke kracht om de zonde te overwinnen in ons dagelijks leven. We raken steeds meer bevrijd van allerlei innerlijke problemen, zelfzucht en gebrek aan liefde. De Geest van God overtuigt ook de zonde van ongeloof en vele problemen smelten voor Hem weg. De Heilige Geest geeft bovennatuurlijke kracht aan de christen om overwinningen te kunnen behalen over het rijk van de satan (1 Joh 4:4).

Vele gelovigen onderschatten de kracht van de Heilige Geest en wat Hij kan doen door een mens die met God verbonden is. Uw Helper geeft kracht en bijstand om te overwinnen in de innerlijk geestelijk strijd, die zich vooral in uw gedachten en uw gevoelens afspeelt. Hij is Degene die Zichzelf openbaart en bevestigt.

Als de doorbraak en herleving komt in de plaatselijke gemeente, dan is de Heilige Geest aan het werk met, als steeds, ongelooflijke resultaten. Hij helpt ons om te wandelen in geloof, in liefde en in nederigheid. Moge de Here u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page