top of page

Succes, voorspoed en overwinning in 2020


Allereerst wil ik onze hemelse Vader danken voor dit nieuwe jaar 2020. En ik wil u allen een heel gezegend, gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen. Het oude jaar is voorbij en keert niet terug!


Het nieuwe jaar brengt ons weer 52 weken of 365 dagen van vele mogelijkheden en gelegenheden om Gods kracht, liefde en heerlijkheid te openbaren. Elk nieuwjaar wordt ons door God gegeven en we zijn verantwoordelijk om het tot een jaar van succes, voorspoed en overwinning te maken.


In Daniël 11:32 staat het volgende geschreven: "maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen". Ten eerste, om dit hele jaar door van januari tot en met december 2020 een leven van succes, voorspoed en overwinning te leiden, moeten we God kennen op een persoonlijke intieme manier. Het kennen van God maakt Zijn kracht vrij tot actie, tot het doen van goede werken (Deuteronomium 11:11-15).


Als we Hem kennen op zo'n diepe, actieve wijze, zullen we bereid zijn om Gods werken te doen en Zijn grote daden te verkondigen. Het gevolg is, dat u de HERE met een oprecht hart gaat dienen. Ten tweede moeten we ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest (Johannes 16:13). Hij inspireert, leidt en bemoedigt ons.


Hij helpt en geeft ons raad om de juiste keuze te maken en de juiste beslissing te nemen. Laat niet toe, dat anderen u verhinderen gemeenschap te onderhouden met andere gelovigen. De Heilige Geest stelt ons in staat om te wandelen in geloof, in eenheid en in liefde. Werkt samen met medegelovigen met het doel de buitenkerkelijke mensen te bereiken en ze te winnen voor Gods Koninkrijk.


Vertrouw dat de HERE u zal helpen, om elke dag in het nieuwe jaar Zijn liefde, genade en heerlijkheid te weerspiegelen en u te veranderen tot Gods eer. Zet u in en help mee de plaatselijke gemeente op te bouwen met de gaven, talenten en zegeningen die God u in dit leven heeft toevertrouwd.


Ten derde spreekt Gods Woord er over om ons oog daarbij (alleen) te richten op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebreeën 12:2, 3). Wij worden hier met iets belangrijks geconfronteerd. We moeten leren dat we ook wat ons geestelijk leven betreft, elke dag van Jezus afhankelijk zijn: wandelen, zoals Hij gewandeld heeft (1 Johannes 2:6). In 1 Johannes 5:5 staat geschreven: "Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?" Dat wil zeggen, dat u, als iemand die gelooft in Jezus Christus een overwinnaar moet zijn. Jezus stelt u in staat om te overwinnen en Hij is Degene, die de zegen bereid en Hij is ook de zegen Zelf. Wij moeten alleen maar openstaan en bereid zijn Jezus te erkennen om alles in en door ons te doen in het nieuwe jaar.


Het grote geheim is slechts 3 woorden dat, "Christus in u", de hoop der heerlijkheid" (Kolossenzen 1:2-7). Christus heeft een geweldig plan in 2020 en uw taak is om binnen dat plan te functioneren. Het is zo belangrijk dat u een leven leidt dat Christus behaagt en keuzes maakt waar Zijn Geest achter kan staan.


Gods Woord is als zaadjes (Lucas 8:11). Wanneer deze zaadjes, door het lezen, horen, overdenken en deze Woorden in uw hart geplant worden, kunt u de toekomst creëren waar u naar verlangt. Diep nadenken over een Schriftgedeelte in Gods Woord totdat uw gedachten erdoor veranderd is, kan uw omstandigheden letterlijk omkeren. Gods Woord is volledig betrouwbaar en onfeilbaar (Lucas 21:33).


In Jozua 1:8 staat geschreven: "Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn".

Moge de HERE u rijkelijk zegenen in alle opzichten en u tot een zegen maken voor anderen.

Commenti


Een Woord voor u
Nieuws
Archief
bottom of page